Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

  1. Sejmik będzie się składał z 33 przedstawicieli, wybieranych na podstawie zgłoszeń.
  2. Kandydatem na przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego i ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 24 roku życia i posiada status ucznia lub studenta.
  3. Kandydaci do Młodzieżowego Sejmiku są wybierani na podstawie przesłanych zgłoszeń wypełnionych osobiście.
  4. Kandydaci przesyłają swoje zgłoszenia na wypełnionym formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie; Al. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną w wersji pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Kandydaci dodatkowo mogą dołączyć swoje CV wraz załącznikami np. listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w tym organizacji społecznych, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata pełnoletniego lub przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego
  6. Kandydaci pełnoletni zobowiązani są przedłożyć do zgłoszenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Kandydaci niepełnoletni zobowiązani są do zgłoszenia przedłożyć oświadczenie opiekuna prawnego stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia zawierające zgodę na kandydowanie do Młodzieżowego Sejmiku
  7. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 12 listopada 2019 r. Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie; Al. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną w wersji pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  8. Wyboru przedstawicieli dokonuje Komisja Wyborcza, która zostanie powołana odrębnym uregulowaniem.
  9. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  10. Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku reprezentują proporcjonalnie pięć okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Podkarpackiego zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów.